Naš asortiman

Kupovina proizvoda online je, po odredbi člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o Zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) vrsta ugovora na daljinu koji se zaključuje između nas, kao trgovaca i Vas, kao potrošača u okviru organizovane prodaje na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

To znači da Vi, kao kupac, odnosno potrošač imate određena prava I obaveze, o kojima Vas obaveštavamo ovim putem:

Odustanak od ugovora na daljinu

Ukoliko ste kupili zapečaćenu robu koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, a istu ste otpečatili nakon isporuke, nemate pravo na odustanak od ugovora na daljinu

U svim slučajevima, osim onih iz prethodnog stava, potrošač ima pravo da odustane od ugovora na daljinu, bez obzira na razlog, u roku od 14 dana od dana prijema robe. 

Istekom roka od 14 dana od dana prijema poručenog proizvoda prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. 

Obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu dobićete uz isporučenu robu. Takodje, u pdf formatu ga imate na našem sajtu, pa ga možete odštampati. 

Obrazac za odustanak ugovora je potrebno da popunite i u roku od 14 dana od dana prijema robe pošaljete preporučenom poštom na sledeću adresu: 

Apotekarsjka ustanova LORA
11070 Novi Beograd
Antifašističke borbe 21g 

PDF – Obrazac za odustanak od ugovora

obaveze trgovca kod odustanka od ugovora na daljinu

U slučaju da nam blagovremeno, u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda, pošaljete preporučenom poštom obrazac za odustanak od ugovora, imamo obavezu da bez odlaganja izvršimo povrćaj uplate koju smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke.

Refundaciju kupoprodajne cene sa troškovima isporuke ćemo izvršiti kada nam vratite robu od čije kupovine ste odustali ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali, u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

obaveze kupca kod odustanka od ugovora na daljinu

Potrošač – kupac je u obavezi da vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali obrazac za odustanak. Roba je vraćena u roku ako ste je poslali pre isteka roka od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak.

Troškove povraćaja robe snosi sam kupac.

4.2. Reklamacije

Kao i kupci u apoteci, i online potrošači mogu uložiti zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/ reklamaciju na kupljeni proizvod.

Reklamaciju možete uložiti ukoliko Vam je isporučena roba koja nije saobrazna poručenoj i oglašenoj robi, odnosno ako je došlo do oštećenja robe u transportu ili pri izradi proizvoda.

U tom slučaju imate pravo na zamenu proizvoda, o našem trošku, ili pravo na umanjenje cene ili raskid ugovora I povraćaj novca. Potrošač ima pravo I na opravku proizvoda, ukoliko je to moguće, s obzirom na njegovu prirodu.

Da biste započeli postupak reklamacije, neophodno je da nam dostavite Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti/reklamaciju, u dva primerka. Takodje, možete ga odštampati sa našeg sajta. Potrebno je da ga popunite i zajedno sa kupljenim proizvodom i fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini preporučenom poštom ili kurirskom službom pošaljete na našu adresu:

AU LORA
11070 Novi Beograd
Antifašističke borbe 21g

PDF obrazac zahteva za Reklamaciju

Po prijemu zahteva za otklanjanje nesaobraznosti/reklamacije, jedan primerak Zahteva sa popunjenim podacima o broju iz evidencije reklamacija, potpisom i pečatom trgovca ćemo Vam vratiti poštom ili elektronski, kako biste imali dokaz o uloženoj reklamaciji.

Reklamaciju možete uložiti i lično, odlaskom u apoteku AU Lora u Novom Beogradu, Antifašističke borbe 21g, u radno vreme. I za ovakav način ulaganja reklamacije je neophodno da ponesete dokaz o uplati (fiskalni račun, uplatnicu itd., zavisno od načina na koji ste platili proizvod), kao i proizvod koji reklamirate.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Reklamaciju ne možete uložiti u slučaju da smatrate da kupljeni proizvod nema svojstva koja ste Vi očekivali, a koja nisu u skladu sa proizvođačkom specifikacijom. Svi artikli koji su u prodaji su originalne robne marke i odgovaraju specifikacijama koje su za konkretan proizvod navedene.

Reklamaciju ne možemo uvažiti u slučaju defekta na proizvodu koji je nastao kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Cene na sajtu su iskazane sa uračunatim popustom za online porudžbine! Iznos ostvarenog popusta za svaki artikal će biti prikazan u pregledu korpe pored šifre proizvoda sa naznakom popust!

Ukoliko imate problema sa registracijom ili Vam je potrebna hitna dostava, molimo Vas da nas kontaktirate telefonom kako bi poručili željeni proizvod! Za porudžbinu proizvoda telefonskim putem neophodno je da zapamtite šifru artikla koji želite kupiti! Tel. 064/816-31-24

Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim dejstvima posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Info: 064/816-31-24

Prijavite se na našu Mail listu kako biste primali obaveštenja!

Naša preporuka

064/816-31-24